Europa

Àmbit català

© Jaume Hidalgo

Objectius

L’objectiu de Sèlvans a Catalunya és la conformació d’una xarxa catalana de boscos madurs a nivell nacional que seguiria el model de custòdia dut a terme per a la creació de la xarxa de reserves forestals de la demarcació de Girona, que es basa en la compensació econòmica dels drets de tala o en base als costos d’oportunitat que representa el bosc. I en un futur, vinculada a la materialització d’un subprograma de la xarxa Natura 2000.

Complicitats

Sèlvans ha de cercar un seguit de complicitats diverses del territori amb les que adquirir un conjunt de compromisos per tal de complir amb els objectius marcats, cooperant amb altres administracions i entitats a l’hora de facilitar l’extensió de Sèlvans a Catalunya, i possibilitar així la creació d’una xarxa catalana de reserves forestals.

A nivell català, la complicitat de la Generalitat de Catalunya a través dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAM) i el de Territori i Sostenibilitat serien molt convenients i profitoses. La seva col·laboració podria anar encaminada amb:

 • L’impuls per a la creació d’una xarxa catalana de boscos madurs.
 • La creació d’un fons de conservació de boscos madurs.
 • La inclusió en el marc normatiu català i en la política forestal d’una gestió que consideri criteris d’evolució natural del bosc, per forests públics i privats.
 • La recerca d’aliances per a la constitució de la Fundació Sèlvans, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de la internalització dels serveis ambientals que genera la xarxa catalana de boscos vells i singulars i de projectar la xarxa de reserves forestals a escala europea i en l’àmbit de la cooperació internacional.

Existeixen, però, molts altres ens, institucions, organismes, entitats, associacions, empreses, propietaris, etc. que podrien col·laborar.

© Jaume Hidalgo

Avantatges

Els rendiments que Sèlvans pot generar a les complicitats o ens implicats són:

 • Liderar la conformació d’una xarxa catalana de boscos madurs i singulars, coordinant els programes i convocatòries d’ajuts, cooperant en la identificació de boscos singulars d’interès, en la transferència de coneixements en matèria de boscos madurs i en els programes de recerca en reserves forestals destinades a evolució natural, i contribuint a l’obtenció de patrocini privat.
 • Donar suport per a la consecució d’un programa pilot per a la creació d’una xarxa espanyola de boscos vells i singulars, en coordinació amb el MARM i la participació de la Fundación Biodiversidad.
 • Poder liderar la projecció internacional a escala europea de la creació de la xarxa europea de boscos vells i singulars com una subxarxa de la xarxa Natura 2000, instrument essencial per als objectius de la nova estratègia europea de conservació de la biodiversitat.
 • Disposar d’un instrument per a la conservació directa de la biodiversitat a través de la inclusió de la conservació de boscos madurs i del patrimoni forestal singular en les estratègies de conservació de la biodiversitat i en els instruments d’ordenació forestal, especialment en el Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals de les comarques gironines i en el desenvolupament del Pla General de Política Forestal de Catalunya.
 • Ajudar al compliment dels compromisos internacionals en matèria de lluita contra el canvi climàtic vinculats a les emissions de CO2 i en matèria de conservació de la biodiversitat.
 • Generar un recurs econòmic vinculat al turisme i la inclusió dels boscos vells i singulars com a un atractiu a afegir a l’oferta turística d’un determinat àmbit. En aquest sentit, es posa a l’abast un patrimoni natural que, tot i la seva presència, no representava un increment de valor econòmic fins que es dona a conèixer.
 • Sensibilitzar la població en matèria de conservació de la natura i de biodiversitat, de la importància dels boscos i del canvi climàtic.
 • Legitimar posteriors accions de cooperació internacional. El desenvolupament de programes als boscos tropical és més legítim partint des d’una corresponsabilitat en la protecció dels boscos madurs, sota la forma d’una xarxa catalana pròpia de boscos madurs.

Estratègia Catalunya