Europa

Àmbit europeu

Objectius

L’objectiu de Sèlvans a Europa és la conformació d’una xarxa europea de boscos madurs, que aniria vinculada a la materialització d’un subprograma de la xarxa Natura 2000, i que seguiria el model de custòdia en dut a terme per a la creació de la xarxa de reserves forestals de la província de Girona, que es basa en la compensació econòmica dels drets de tala o en base als costos d’oportunitat que representa el bosc.

Complicitats

Sèlvans ha de cercar un seguit de complicitats diverses del territori amb les que adquirir un conjunt de compromisos per tal de complir amb els objectius marcats. Li cal cooperar amb altres administracions i entitats fet que ha de permetre facilitar l’extensió de Sèlvans a Europa, i possibilitar així la creació d’una xarxa europea de reserves forestals.

Es procurarà el recolzament de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, des dels respectius departaments de Biodiversitat i Natura 2000, per a la conformació d’una xarxa europea de boscos vells i singulars com a mesura eficient per al compliment dels objectius de l’Estratègia Europea per a la Conservació de la Biodiversitat.

Paral·lelament, també caldrà buscar la complicitat de l’Institut Forestal Europeu (EFI), que hauria de permetre impulsar la creació de la subxarxa de la xarxa Natura 2000 i recolzar la projecció internacional de Sèlvans.

Avantatges / beneficis

Els rendiments que Sèlvans pot generar a les complicitats o ens implicats són:

  • Liderar la posta en marxa d’un instrument per a la protecció, conservació i millora de la biodiversitat. Per aquest motiu, i per ajudar al compliment dels compromisos internacionals en matèria de conservació de la biodiversitat, la Unió Europea té la responsabilitat de dur a terme iniciatives encaminades a la protecció del patrimoni forestal singular.
  • Complir, gràcies a l’extensió de la xarxa de reserves de boscos madurs, amb els objectius prioritaris fixats per la Unió Europea en la Nova Estratègia Europea per a la Biodiversitat: recuperar el 15% dels ecosistemes degradats i reforçar la sostenibilitat en la silvicultura a través de l’elaboració de plans de gestió forestals per a tots els boscos de domini públic i aquells que superin una superfície determinada.
  • Ajudar al compliment dels compromisos internacionals en matèria de lluita contra el canvi climàtic vinculats a les emissions de CO2 i en matèria de conservació de la biodiversitat.
  • Sensibilitzar la població en matèria de conservació de la natura i la biodiversitat, importància dels boscos i canvi climàtic, i posar en valor un patrimoni existent.
Europa encara conserva una petita part dels seus boscos originaris, i els seus boscos vells són un patrimoni únic que cal preservar.

Estratègia Europa