Tròpic

Avantatges

Elbier

Els avantatges de participar en el projecte per part de les agències de cooperació per al desenvolupament (tant per l’ACCD a nivell català com per l’AECID a nivell espanyol) serien:

 • Abastar un àmbit fins ara no tractat en la cooperació internacional catalana i espanyola: la matèria ambiental, i concretament la protecció de relictes de selva primària, la supervivència de comunitats indígenes primigènies, la conservació de la biodiversitat i d’espècies amenaçades i la lluita contra el canvi climàtic, que es poden vincular a avenços socials i econòmics per a les poblacions locals.
 • Canalització i gestió de fons espanyols o europeus de programes actualment vigents en aquesta matèria, com el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural Europeu (FEADER), el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el finançament vinculat a projectes LIFE+ o les noves subvencions previstes per a la realització de projectes de cooperació interterritorials i transnacionals sota pautes LEADER (Relacions entre Activitats de Desenvolupament de l’Economia Rural).
 • Contribuir a canalitzar el patrocini i mecenatge privat, especialment en el mercat del carboni, en una matèria que suscita un gran interès social i que resulta cada vegada més prioritari en la política internacional.
 • Liderar el desenvolupament d’un programa pilot REDD+ de rang europeu, amb el prestigi que això comporta.
 • Facilitar l’accés a la gestió d’una part del fons verd internacional derivat dels recents compromisos internacionals destinats a la consecució de projectes en països en desenvolupament en matèria de protecció dels boscos i lluita contra el canvi climàtic. Alguns dels fons més importants actualment són els que gestiona el Banc Mundial a través del Porgrama d’Inversió Forestal (FIP) i del Fons cooperatiu per al Carboni dels boscos (FCPF), l’ONU a través del programa ONU-REDD, o el govern de Noruega com a compromís nacional.
 • Participar activament en la creació de la fundació Sèlvans, com a plataforma més idònia en la consecució d’aquestes tasques.
 • En el cas concret de l’ACCD la seva participació en el Programa Sèlvans li garanteix complir amb un dels objectius prioritaris contemplats en el seu Pla Director.

Joepanwik

Els avantatges per l’ONU (on s’inclouen organismes com la FAO o el PNUMA) i per l’EFI (que depèn de la Unió Europea) serien:

 • Vehicular i promocionar la posta en marxa d’instruments per a la protecció, conservació i millora de la biodiversitat.
 • Canalitzar o facilitar recursos a partir dels fons europeus o internacionals que s’estan creant en matèria de conservació de boscos primaris.
 • Per aquest motiu, i per ajudar al compliment dels compromisos internacionals en matèria de conservació de la biodiversitat, l’ONU i la Unió Europea tenen té la responsabilitat de dur a terme iniciatives encaminades a la protecció d’aquest patrimoni.
 • Reforçar el compliment dels compromisos internacionals en matèria de lluita contra el canvi climàtic vinculats a les emissions de CO2.
 • Articular en consonància projectes pilot gestionats pel Programa Sèlvans i la creació d’una xarxa de boscos madurs i primaris a nivell europeu.
 • Completar l’estratègia d’un REDD+ a través de la corresponsabilització.
 • Sensibilitzar la població en matèria de conservació de la natura i la biodiversitat, importància dels boscos i canvi climàtic, i posar en valor un patrimoni existent.