Fundació

Beneficis que reportarà la Fundació

© Xevi Blancafort

La Fundació Sèlvans, a través del desplegament de la seva estratègia per tal d’assolir els objectius marcats, reportaran un conjunt de beneficis a tots nivells.

 • A escala local i europea, el programa Sèlvans genera una xarxa completa, estratègica i tangible de boscos madurs i singulars, representatius de les diverses comunitats forestals que existeixen a la península i al continent, amb els avantatges pel que fa a:
  • La conservació de la biodiversitat pròpia dels medis forestals europeus
  • La lluita contra el canvi climàtic i l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera
  • La creació d’un banc genètic forestal complet i estable
  • La preservació de paratges d’alt valor paisatgístic, social o patrimonial
  • La disposició d’un laboratori científic amb màxima representació sobre l’evolució natural dels sistemes forestals del continent europeu
 • Donar resposta a la demanda social de preservar els boscos singulars i amb valor ecològic i patrimonial.
 • Demostrar i visualitzar la plurifuncionalitat dels boscos i la compatibilitat dels usos associats.
 • Pel que fa a la rendibilitat econòmica del medi forestal:
  • En l’àmbit europeu, espanyol i català es visualitza i posa en valor un patrimoni forestal singular que ja existeix i que, inclús de vegades, està limitat o privat d’aprofitar silvícolament degut als valors ecològics o paisatgístics que conté.
  • A través del patrocini privat o esponsorització de les reserves forestals, la compensació pel dret de no tala es converteix en un sistema de compensació a la propietat forestal, pública o privada, en concepte dels beneficis i serveis ambientals dels boscos singulars (en economia se’n diu internalitzar els intangibles).
  • Aquest pagament pels serveis ambientals esdevé un sistema d’equilibri territorial que canalitza recursos dels sectors més productius envers el medi rural, en benefici dels ens locals propietaris de boscos comunals.
  • L’ingrés major que es produeix incrementa la renda del bosc i fa possible la reversió de la indemnització per la no tala de rodals d’interès en la millora de la infraestructura i de la capacitat productiva dels sectors amb vocació fustera.
  • Es genera un instrument potent per a la canalització del mercat de carboni en concepte de compensació dels drets d’emissió de CO2 per part d’empreses i organismes.
  • La xarxa de boscos vells o verges, atesa la seva màgia i riquesa paisatgística, esdevenen un atractiu cultural de primer ordre i es poden incorporar amb èxit en l’oferta turística a escala local regional o de país. No obstant, en cada cas, aquest ús restarà subjecte a la voluntat de la propietat forestal i a la conveniència de promoure’n el seu coneixement.
 • Es converteix en un instrument eficient per al compliment del mandat de la nova Estratègia Europea de Conservació de la Biodiversitat, com a mesura concreta i viable per a la consecució en part de 3 objectius prioritaris:
  • Ampliació de la Xarxa Natura 2000 mitjançant la incorporació d’ecosistemes clau per a la conservació eficient de la biodiversitat (degut a la major complexitat de les estructures amb fusts extrafusters ubicats en sòls amb bona qualitat d’estació, que actuen com a embornals i difusors de biodiversitat)
  • Recuperació en el propers 10 anys d’un 15% dels ecosistemes degradats o amb índex elevat d’artificialitat (la conformació d’una subxarxa estratègica de boscos vells corregeix l’actual carència de boscos primaris en sòls amb bona productivitat potencial forestal, tot compensant el domini i proliferació de masses arbrades denses i joves) i desplegament d’infraestructura verda per a la seva interconnexió biològica (restauració d’espais rústics connectors, permeabilització de vies de comunicació i, complementàriament, reserva d’arbres extrafusters en explotacions forestals)
  • Foment d’una política forestal que doni prioritat a la conservació de la biodiversitat i que incentivi als propietaris dels boscos en l’aplicació de criteris de silvicultura sostenible (la propietat forestal, pública o privada, rep un plus adequat en concepte dels beneficis ambientals dels rodals destinats a evolució natural)
 • Atorga coherència i legitimitat a la necessària vinculació de la cooperació internacional al desenvolupament amb la conservació dels relictes de selva primària.