Com col·laborar

Com crear una reserva forestal

L’elevat valor ecològic, paisatgístic i patrimonial dels boscos vells i singulars pot ser aprofitat pels propietaris dels terrenys on aquests es troben inclosos participant en la seva conservació a través de la custòdia mitjançant el seu mecenatge, gestionat per Sèlvans.

Per materialitzar aquesta participació en el Programa Sèlvans, el propietari haurà de presentar una sol·licitud per a integrar part de la seva propietat a la xarxa de reserves forestals de Sèlvans. En base a aquesta sol·licitud, es duu a terme una valoració in situ de la superfície forestal que es vol destinar a reserva per tal de calcular-ne el seu interès com a bosc madur o bosc primari, d’acord amb un barem establert.

Si la valoració és positiva, es signarà un conveni entre el propietari forestal i la Fundació Sèlvans mitjançant la qual el propietari del bosc es compromet a destinar, almenys durant 25 anys, una determinada superfície de la seva finca a evolució natural, de manera que Sèlvans el compensarà econòmicament a través d’una subvenció pels aprofitaments que es deixen de fer per la no explotació del rodal de bosc, calculada en base a les previsions de l’instrument d’ordenació forestal de la finca o de la productivitat del rodal en qüestió. Un cop transcorreguts el termini de 25 anys, Sèlvans procurarà un sistema de renovació del rodal com a reserva forestal.

D’aquesta manera, la reserva forestal inclosa a la finca del propietari passarà a formar part de la xarxa de boscos vells i singulars de Sèlvans.

En el cas de la Província de Girona, actualment el procés s’inicia amb la publicació d’una convocatòria pública d’ajuts en matèria forestal duta a terme per la Diputació de Girona. Per a cada sol·licitud rebuda correctament dins aquesta convocatòria, es fa una valoració per tal d’obtenir una avaluació conjunta i seleccionar les propostes més ben puntuades fins a esgotar la partida pressupostària que s’hi destina.

Paral·lelament, la Xarxa de Custòdia del Territori treballa actualment en un programa de col·laboració empresarial anomenat “2,5 x 25 x 2500 = un bosc madur gironí preservat”, que permetrà als propietaris aprofitar-se de subvencions de fins a 2500€ per cada 2,5 hectàrees de bosc destinades a evolució natural durant 25 anys.