Com col·laborar

Com patrocinar una reserva forestal

L’elevat valor ecològic, paisatgístic i patrimonial dels boscos madurs pot suscitar un interès especial a empreses o ens públics interessats en patrocinar projectes ambientals. Així mateix, cal considerar la demanda creixent per part de patrocinadors que volen o necessiten compensar les seves emissions de diòxid de carboni. Per aquest motiu, el sector privat pot participar en la conservació dels boscos vells i singulars a través de la custòdia mitjançant el seu mecenatge privat, procés que serà gestionat per Sèlvans.

Per materialitzar aquesta participació en el Programa Sèlvans, l’empresa interessada signarà un acord amb l’objectiu d’establir les condicions específiques de relació entre la Fundació Sèlvans, altres entitats que poden estar involucrades (en el cas de la Diputació de Girona, la Xarxa i Custòdia del Territori) i la mateixa empresa.

D’acord amb aquest conveni de col·laboració empresarial, la major part del finançament que l’empresa proporcionarà anirà destinat per a la seva transferència al/s propietari/s d’una o vàries reserves forestals, amb l’objectiu de compensar-los pels aprofitaments que deixen d’obtenir si destinen part del seu bosc a evolució natural durant 25 anys, en lloc d’explotar-los, calculats sobre la base de les previsions de l’instrument d’ordenació forestal de la finca o de la productivitat del rodal en qüestió. Per altra banda, una petita part del finançament anirà destinat a tasques de coordinació i gestió del conveni.

D’aquesta manera, la reserva forestal que l’empresa custodia passarà a formar part de la xarxa de boscos vells i singulars de Sèlvans i, un cop transcorreguts el termini de 25 anys, Sèlvans procurarà un sistema de renovació del rodal com a reserva forestal.

A la província de Girona, la Xarxa de Custòdia del Territori treballa actualment en un programa de col·laboració empresarial anomenat “2,5 x 25 x 2500 = un bosc madur gironí preservat”, el qual permetrà a les empreses custodiar 2,5 hectàrees de bosc madur durant 25 anys per un import de 2.500 euros.

D’aquesta manera, l’empresa patrocinadora s’implica a través de Sèlvans en un sistema de gestió innovador per a la conservació dels boscos madurs i boscos primaris, el qual li aportarà importants beneficis i avantatges.