Tròpic

Complicitats

Chris 73

Sèlvans ha de cercar un seguit de complicitats diverses a nivell internacional amb les que adquirir un conjunt de compromisos per tal de complir amb els objectius marcats, cooperant amb altres administracions i entitats a l’hora de facilitar l’extensió de Sèlvans al tròpic, i possibilitar així la conservació dels darrers relictes de selva primària del món.

Es procurarà el recolzament de les complicitats d’agències de cooperació pel desenvolupament (a través de les agències catalana i espanyola de cooperació); de la Direcció General de Desenvolupament i Cooperació EuropeAid, de l’Institut Forestal Europeu (EFI); de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i de la Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), entre d’altres.

Alguna de les línies amb les quals es podria treballar amb les amb l’Agència Catalana de cooperació pel desenvolupament (ACCD) serien:

  • Facilitar fórmules de conservació de bosc primari que reverteixin en accions de cooperació al desenvolupament. És a dir, la incorporació del compromís de garantir la conservació dels boscos primaris en els projectes de cooperació que ja estan en marxa, de forma que la custòdia d’aquestes formacions forestals ben conservades es convertís en una oportunitat per millorar les condicions de vida de la població local, i en definitiva en un plus per al seu desenvolupament social i econòmic.
  • Confeccionar una proposta de programa pilot demostratiu en països prioritaris o preferents per a la cooperació internacional catalana, que haurà de possibilitar la canalització de recursos a partir del fons internacional de lluita contra el canvi climàtic en països emergents.
  • Impulsar i liderar un projecte català de Reducció d’Emissions per la no Desforestació i Degradació Forestal (REDD+), com una experiència pilot d’aquest instrument de cooperació que està desplegant l’ONU i que a la Unió Europea estarà tutelat per l’Institut Forestal Europeu (EFI) amb seu a Barcelona.
  • Esdevenir patró fundacional de la Fundació Sèlvans i projectar i liderar el Programa Sèlvans a escala internacional.

TIM

Amb l’Agència Espanyola de Cooperació internacional pel Desenvolupament (AECID) les línies de treball serien similars:

  • Examinar les accions dutes a terme, en execució o en previsió, en matèria de conservació de relictes de selva primària per part de la cooperació internacional espanyola.
  • Dissenyar una proposta de programa pilot per a la conservació de selva primigènia en un àmbit geogràfic prioritari per a la cooperació espanyola, a través de la Reducció d’Emissions per la no Desforestació i Degradació forestal (REDD+).
  • Incorporar el concepte de custòdia de reserves forestals de bosc primari com a mecanisme de canalitzar recursos per a la implementació d’accions de desenvolupament social i econòmic en la cooperació internacional.

 

Més enllà d’aquestes complicitats, la implicació en el projecte, d’institucions com l’EFI, l’ONU, la FAO seran d’important rellevància. Les seves aportacions serien diverses :

  • Articular els objectius i prioritats de Sèlvans dins del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (PNUMA).
  • Donar suport projectes pilot REDD+.
  • Impulsar la creació d’una subxarxa de la xarxa Natura 2000 vinculada a la protecció de boscos madurs.

Per altra banda, també es considera la complicitat i cooperació amb entitats com la UICN, entre d’altres.

© XeviBlancafort