Fundació

Estratègia de Sèlvans

Joachim S. Müller

L’èxit i experiència de Sèlvans al territori gironí dona legitimitat i anima a seguir treballant per ampliar la xarxa de boscos vells i singulars a altres àmbits, amb els objectius finals de garantir la supervivència de les comunitats indígenes, assegurar la conservació de la biodiversitat del planeta i mitigar el canvi climàtic i els seus efectes, fites que només depenen de nosaltres.

Per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius marcats per l’estratègia del Projecte Sèlvans, serà necessària la creació d’una fundació: la Fundació Sèlvans. L’estratègia d’aquesta passarà per l’assoliment de tres objectius principals:

  • Continuïtat del Programa Sèlvans a la demarcació de Girona en vistes a la consolidació de la xarxa de reserves forestals de boscos madurs que actualment s’estén al territori i, en els casos pertinents i en la mesura del possible, ampliar-la progressivament.
  • Extensió del Programa a Catalunya, Espanya i Europa a través de la conformació d’una xarxa europea de boscos vells i singulars com a subprograma de la Xarxa Natura 2000, amb representació de cadascun dels ecosistemes forestals europeus.
  • Obtenció d’un projecte de Reducció d’Emissions de la Desforestació i Degradació forestal (REDD+) per a actuar al tròpic i promoure la conservació dels boscos primaris, donant suport a iniciatives de cooperació internacional com a eina de lluita contra l’escalfament global i el canvi climàtic, per a la supervivència de les comunitats primigènies i per a la conservació de la biodiversitat.

A més, la Fundació:

  • Esdevindrà un model de consolidació, millora i ampliació del Programa Sèlvans, amb un gran potencial per aconseguir captar nous recursos i vies de finançament. En definitiva, s’ha de convertir en una garantia de continuïtat i en una solució a mig i llarg termini per assegurar la seva sostenibilitat amb un grau creixent d’autonomia tècnica i financera.
  • Suposarà la possibilitat d’aprofitar els avantatges fiscals que comporta les diferents fórmules de mecenatge, des de la seva esponsorització per a la custòdia de boscos singulars fins a la donació de propietats forestals. Així doncs, s’obre una via molt potent a l’hora de projectar les actuacions del Programa Sèlvans aprofitant aquest avantatges fiscals vinculats al mecenatge de les seves actuacions.
  • Representarà una plataforma idònia per a projectar i optimitzar la marca Sèlvans i liderar l’aplicació del seu model de gestió a nivell europeu i internacional, assolint una estructura de suport suficientment eficient com per actuar en aquests àmbits geogràfics. En aquest sentit, l’extensió prèvia de Sèlvans a escala europea atorgarà major legitimitat a la cooperació internacional en matèria de conservació dels romanents de selva primària.
  • Farà possible l’impuls de programes REDD+ vinculats a la materialització de projectes pilot de cooperació internacional que incorporin com a objectiu la custòdia de boscos primaris, i també de programes FLEGT vinculats a la consecució d’acords d’associació entre països de la Unió Europea i països productors o processadors de fusta.
  • Promourà la indemnització a la propietat forestal en concepte de la no tala de boscos madurs o primaris fent possible la internalització de la compensació d’emissions de CO2 per a empreses i institucions mitjançant la corresponent certificació en el mercat de carboni. És a dir, la Fundació permetrà certificar a les empreses que, a través del patrocini/mecenatge per a la creació de reserves de boscos madurs o primaris que duen a terme, vulguin compensar les seves emissions.
  • Afavorirà i contribuirà en el compliment dels compromisos internacionals en matèria de lluita contra el canvi climàtic, de conservació de la biodiversitat dels boscos madurs o primaris i, també, de la supervivència de les comunitats indígenes.
  • S’adequa perfectament, amb els seus objectius i estratègia, als interessos col·lectius del planeta. A més, la Fundació suposarà una contribució notable a la declaració del 2011 com a Any Internacional dels Boscos, per part de l’ONU, per lluitar contra la desertització i el canvi climàtic. Segons la declaració, l’objectiu és augmentar els esforços per evitar la desforestació de milions d’hectàrees de selva verge cada any, atès els boscos primaris tropicals resulten fonamentals, a més de per les seves funcions climàtiques i ecològiques, per a la subsistència de centenars de poblacions indígenes, la fixació de carboni i la conservació de gran part de la biodiversitat de la Terra.