Programa Sèlvans

Funcionament

© Jaume Hidalgo

La Diputació de Girona ha creat una convocatòria pública d’ajuts en matèria forestal. Per a cada sol·licitud rebuda (per part d’un propietari forestal, ja sigui públic o privat, i actuant sempre per voluntat pròpia), es fa una valoració in situ per calcular-ne l’interès com a bosc madur, segons un barem establert (existència d’arbres centenaris o extrafusters, predomini de peus de llavor, abundància de fusta morta, etc). Una vegada se n’obté l’avaluació conjunta es seleccionen les propostes més ben puntuades fins a esgotar la partida pressupostària.

D’acord amb la propietat s’estableix un conveni en virtut del qual es deixa aquest rodal a evolució natural durant un termini de 25 anys, transcorreguts els quals la Diputació procurarà un sistema de renovació de la condició del rodal com a reserva forestal. Per compensar els aprofitaments que es deixen de fer, el propietari rep una subvenció corresponent als guanys no obtinguts, que són calculats sobre la base de previsions de l’instrument d’ordenació forestal de la finca o de la productivitat del rodal en qüestió.

La convocatòria se centra primordialment en boscos de titularitat municipal. No obstant, el fet que la major part de bosc gironí es concentri en propietats de titularitat privada fa necessari l’establiment d’un mecanisme de patrocini amb fons privats. L’elevat valor paisatgístic i patrimonial dels boscos madurs, i el seu atractiu turístic i cultural, suscita un interès especial a empreses interessades a patrocinar projectes ambientals. Així mateix, cal considerar la demanda creixent per part de patrocinadors que volen o necessiten compensar les emissions de CO2.

L’elevat valor paisatgístic i patrimonial dels boscos madurs, i el seu atractiu turístic i cultural, suscita un interès especial a empreses interessades a patrocinar projectes ambientals

En definitiva, el gran interès social que susciten els boscos madurs i singulars facilita notòriament la seva esponsorització per part d’empreses i particulars. En aquest sentit, la cerca de patrocinadors, i també la valoració de la mateixa convocatòria d’ajuts, es duu a terme amb la col·laboració de la Xarxa de Custòdia del Territori.

© Jaume Hidalgo