Fundació

Fundació Sèlvans

Degut a l’acció humana, tan sols resta un 20% dels boscos originaris que, no fa massa temps, existien al planeta. En l’actualitat es dóna un reconeixement internacional, cada vegada més palès, a la necessitat imperiosa de preservar els pocs relictes de selva primària que encara resten, pels múltiples beneficis que aquests reporten, sobretot perquè en depèn la subsistència de les comunitats indígenes i la preservació de la major part de la biodiversitat del medi terrestre del planeta.

El compromís i cooperació internacional en la protecció de boscos primaris presents al tròpic seran més coherents i legítims si el continent europeu compta amb una xarxa pròpia de boscos madurs i verges. En aquesta tasca, afortunadament, la situació dels boscos europeus és molt favorable, atès que la superfície boscosa és cada vegada major i s’està aprofitant menys fusta de la que creix a les forests. També és cert que existeix una xarxa considerable d’espais forestals amb alguna figura de protecció que procura l’evolució natural en els sectors amb major vàlua ecològica.

El repte de Sèlvans és fer visible l’existència d’aquests rodals de bosc madur o verge mitjançant l’impuls i conformació d’una xarxa estratègica i coordinada de reserves forestals que procuri la representació suficient de tots els hàbitats forestals europeus, i que es basaria en un mecanisme de compensació econòmica pels serveis ambientals i d’altres externalitats que generen aquests boscos vells i singulars.

En aquest sentit, a hores d’ara, el Programa Sèlvans de la Diputació de Girona ha propiciat la creació d’una xarxa de 70 reserves forestals en rodals de boscos madurs, que abasten un miler d’hectàrees i representen la majoria de les comunitats de bosc presents a les comarques gironines.

Inicialment es proposa l’impuls d’un programa pilot a escala catalana, espanyola i europea, que visualitzi la tasca empresa per part d’iniciatives de governs estatals, regionals o locals i que procuri l’extensió d’aquesta política en nous àmbits geogràfics. Aquest desplegament haurà de tenir en compte les directrius europees en aquesta matèria, les disposicions de cada estat membre, autonomia o regió, així com els catàlegs i inventaris de què es disposi.

En paral·lel, el programa Sèlvans proposa l’impuls d’un programa demostratiu de cooperació internacional que incorpori en els projectes la indemnització econòmica com a compensació dels múltiples beneficis que genera la jungla verge o poc pertorbada, primordialment com a refugis de poblacions de comunitats primigènies, santuaris de biodiversitat i reserves ingents de carboni.

Aquesta tasca precisa de la complicitat i el compromís de les contraparts locals es converteix en una fórmula idònia per enfortir el desenvolupament sostenible social i econòmic de les comunitats locals que hi viuen i que en depenen.

L’èxit del Programa Sèlvans engegat a la Diputació de Girona anima a que aquest es pugui convertir externalitzar convertint-se en un instrument clau per a la conservació de la biodiversitat en l’àmbit europeu i contribuir a la salvaguarda de la selva primària a través de la cooperació internacional.

La Fundació SÈLVANS