Programa Sèlvans

Objectius a la demarcació de Girona

A la demarcació de Girona, Sèlvans vol continuar treballant per la conservació i consolidació de la xarxa de reserves forestals de boscos madurs que actualment s’estén a la regió, basat en un sistema de compensació de les externalitats o beneficis ambientals del bosc. En concret, els objectius a assolir són:

  1. L’ampliació de la xarxa de reserves forestals a les comarques gironines mitjançant la continuïtat de la convocatòria d’ajuts i la promoció d’acords de custòdia en els boscos madurs de major interès ecològic o patrimonial.
  2. L’estudi científic de l’evolució dels boscos i del seu efecte com a embornal de carboni.
  3. La divulgació del valor d’aquest patrimoni singular mitjançant campanyes d’educació ambiental i recursos pedagògics i divulgatius que ja s’han posat a l’abast de la societat gironina.
  4. La recerca de patrocini privat per a l’esponsorització de rodals de bosc madur d’interès, per a la qual cosa es disposa d’un conveni amb la Xarxa de Custòdia del Territori.
  5. La promoció d’una fundació dedicada a la conservació del patrimoni forestal singular que vetlli per la continuïtat del Programa Sèlvans i per la renovació dels acords de custòdia de les reserves forestals, d’acord amb el conveni signat amb l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

© Jaume Hidalgo

Per altra banda, a través de la creació i consolidació d’aquesta xarxa, Sèlvans busca:

  • Conservar el valor patrimonial i paisatgístic i l’enorme biodiversitat específica i vulnerable propis dels boscos madurs.
  • Aplicar un sistema de compensació de les externalitats o beneficis ambientals dels boscos madurs de les comarques gironines.
  • Representar proporcionalment cadascuna de les diverses comunitats forestals de les comarques gironines, i abastar els diferents valors que contenen, així com procurar-ne la dispersió en el conjunt dels espais naturals gironins, vetllant per la complementarietat entre els boscos de titularitat pública i privada.
  • Impulsar un sistema de patrocini per a la progressiva ampliació de la xarxa, i convertir aquest patrimoni forestal singular en un valor afegit destacat de la propietat forestal.